نرم افزار کنترل تردد و حضور و غیاب تسنیم

نرم افزار يکپارچه کنترل تردد پرسنل, ارباب رجوع, خودرو, مديريت رستوران, پارکينگ تحت شبکه با قابليت اتصال از طريق نرم افزار و وب با ساختار مديريت توزيع شده مناسب شرکت ها / سازمان های متوسط و بزرگ