ارباب رجوع


با استفاده از اين بسته نرم افزاری می توانيد چرخه مراجعات ارباب رجوع به پرسنل خود را مرتب نموده و سوابق آن را برای مدت زمان نامحدود حفظ نماييد. با اين ابزار ضمن نظارت بر عملکرد پرسنل و در نظر گرفتن زمان پاسخگويي به ايشان و تکريم ارباب رجوع، ابزار مديريتی مناسبی را برای واحد های نظارتی سازمان / شرکت خود ايجاد نماييد.
arbab rojooتکريم ارباب رجوع:

با بهره گيري از اين سامانه زمان حضور ارباب رجوع, محل رجوع و فرد پاسخگو در سيستم مشخص مي باشد. با بررسي چرخه کار در هر ناحيه از سازمان و تعيين زمان معمول براي هر کار, مي توان مدت زمان مورد نياز براي هر کار را بر آورد نمود. در صورتي که زمان مراجعه ارباب رجوع با توجه به نوع کاري که براي آن به سازمان مراجعه کرده است, بيشتر شد مي توان خللي را در امر خدمات رساني در چرخه سازمان مشاهده نمود. با پيگيري سوابق کار و مراجعات فرد مورد نظر از طريق اين سامانه مي توان از سردرگمي, خدمات رساني نامناسب و يا احمال در کار کارمندان جلوگيري نمود.

-        کنترل تردد ارباب رجوع:

    امکان ثبت مراجعات ارباب رجوع توسط پرسنل از طريق نرم افزار
    نمايش اطلاعات ارباب رجوع هاي مورد انتظار در هر تاريخ به پرسنل نگهباني
    صدور کارت تردد توسط نگهبان جهت ارباب رجوع
    امکان يک ورود و يک خروج توسط ارباب رجوع با کارت صادر شده در همان روز
    صدور کارت زماني ويژه تردد ارباب رجوع با بازه زماني قابل تنظيم
    پرينت برگه ارباب رجوع شامل اطلاعات ارباب رجوع و ملاقات شونده
    تعيين پرسنل مورد مراجعه توسط نگهبان
    تعيين دسترسي ارباب رجوع از طريق گيت ها با توجه به محل استقرار پرسنل مورد مراجعه
    نمايش آني تصوير, محل تردد و نوع تردد ارباب رجوع در نرم افزار Client به تمامي کاربران داراي دسترسي مجاز
    ثبت و نگه داري اطلاعات ارباب رجوع در اولين مراجعه
    بازيابي اطلاعات ارباب رجوع از پايگاه داده در مراجعات بعدي ايشان

    پشتيباني از بارکد خوان جهت تسريع در جستجوي اطلاعات ارباب رجوع با استفاده از بارکد کارت ملي, گواهي نامه و شناسنامه

    ثبت و نگه داري اطلاعات تردد ارباب رجوع
    ثبت و نگه داري تصوير ارباب رجوع در هر مراجعه

    پشتيباني از تمامي Webcam هاي سازگار با استاندارد Twain جهت دريافت تصاوير ارباب رجوع

    اسکن و ثبت تصوير مدرک شناسايي ارباب رجوع در هر مراجعه

    پشتيباني از تمامي اسکنر هاي سازگار با استاندارد Twain جهت دريافت تصوير مدارک ارباب رجوع

    تهيه گزارش به صورت:

    تردد هاي ارباب رجوع
    پرسنل مورد مراجعه ارباب رجوع
    ارباب رجوع هاي پرسنل
    ارباب رجوع هاي يک اداره

    دريافت گزارش فهرست ارباب رجوع داخل سازمان
    امکان ارسال فرمان جهت باز شدن مسير در صورت نياز توسط نگهبان از طريق نرم افزار
    مشاهده تردد ها بر اساس هر مسير بر روي نرم افزار توسط نگهبان جهت کنترل