ماژول حضور و غیاب تسنیم

حضورو غياب:

با نرم افزار حضور و غياب تسنيم نسل جديدی از نظارت و مديريت عملکرد اداری پرسنل را در مجموعه خود تجربه نماييد. در اين سامانه با پياده سازی مکانيزم مديريت توزيع شده علاوه بر ايجاد ابزار نظارتی و کنترلی مناسب برای مديران خود از به هدر رفتن زمان و منابع مجموعه خود جلو گيری نماييد.

 • 113سامانه حضور و غياب:

جهت ايجاد سهولت در امر تردد و بر طرف سازي نقص هاي موجود در سيستم حضور و غياب قبلي, حضور و غياب پرسنل از اين پس بر پايه تردد ايشان به داخل و يا خارج از سازمان محاسبه مي گردد. براي اين منظور از گيت هاي تردد دروازه اي استفاده مي گردد. براي اين منظور کافي است تا پرسنل در زمان ورود و يا خروج کارت تردد خود را مقابل گيت گرفته, تا پس از شناسايي کارت مسير براي تردد ايشان باز گردد.

بديهي است که هر گونه تردد پرسنل در بازه زماني کاري شيفت پرسنل به منزله کسر کار در نظر گرفته خواهد شد.
 • تعريف تعداد نامحدود شيفت هاي کاري
 • تعريف تعداد نامحدود گروه هاي کاري
 • پياده سازي فرجه هاي تاخير, تعجيل, کسر کار در گروه کاري
 • تعريف برنامه شيفت هاي چرخشي با بازه 49 روزه جهت اعمال به کل سال
 • انتصاب پرسنل به گروه هاي کاري جهت اعمال محاسبات
 • انتصاب پرسنل به صورت زمانبندي شده در مواقع تغيير گروه کاري (حق شير, دانشجو, ...)
 • تغيير ساعات کاري و فرجه هاي کارکرد يک گروه در هر روز مورد نظر در سال در ريز تقويم گروه کاري (مانند فرجه هاي مربوط به شب هاي قدر, ...)
 • تعيين روز هاي تعطيل سال
 • ثبت ماموريت و مرخصي توسط پرسنل داراي دسترسي مجاز
 • ثبت و يا اصلاح تردد ها توسط پرسنل داراي دسترسي مجاز
 • نگه داري اطلاعات کاربر و تاريخ ثبت و يا تغيير اطلاعات ماموريت, مرخصي و تردد
 • انجام محاسبات کارکرد به صورت آني (اصلاح اطلاعات کارکرد بعد از هر: تردد, ثبت مرخصي, ثبت ماموريت, تنظيمات گروه ها, تعطيلات تقويم, ...)
 • دريافت گزارشات کارکرد در هر بازه زماني دلخواه و بدون محدوديت با تعيين تاريخ شروع و تاريخ پايان (1 روز, 1 هفته, 3 هفته, 1 ماه, 1 فصل, ... )
 • دريافت گزارشات آماري و نمودار بر اساس اطلاعات کارکرد پرسنل در هر اداره جهت مديران آن اداره
 • دريافت گزارشات آماري و نمودار بر اساس اطلاعات ميانگين کارکرد پرسنل هر گروه جهت مقايسه عملکرد گروه ها
 • نمايش انحراف از معيار اطلاعات کارکرد هر اداره نسبت ميانگين کل پرسنل
 • دريافت گزارشات شرطي بر اساس کليه آيتم هاي محاسباتي جهت فيلتر سازي اطلاعات کارکرد
 • امکان تعيين اضافه کار نهايي پرسنل با توجه به اضافه کار حقيقي توسط مدير
 • اعمال قانون سقف اضافه کار بيش از 50 درصد حقوق براي 20 درصد پرسنل توسط نرم افزار
 • امکان امضاء الکترونيک اطلاعات اضافه کار توسط مدير
 • دريافت اطلاعات کارکرد به صورت فايل Excel و يا CSV جهت ارائه به سيستم مالي