مدیریت پارکینگ

سامانه هوشمندپارکينگ خودرومتشکل از نرم افزاروسيستم شناسايي ازطريق فرکانسهاي راديويي(RFID) است. دراين سامانه باالصاق يک شناسه هوشمند ) Tag  ( به شيشه خودرو و نصب آنتنهاي ورودي و خروجي در محل ورودي پارکينگ، مي توان درصورت شناسايي خودرو توسط سيستم، بدون نياز به افراد حاضر در محل اقدام به مديريت پارکينگ نمود. در اين سامانه، شناسه هوشمند الصاقي بر روي خودرو، اقدام به باز نمودن گيت هاي ورودي و خروجي پارکينگ مي نمايد. اين سامانه براي اعمال محدوديت تردد و ثبت گزارش عبور و مرور خودرو و …در مبادي ورودي و خروجي محوطه هاي پارکينگ هاي عمومي،سازمانها، عوارضي ها، بزرگراه ها و محدوده هاي ترافيکي کاربرد دارد.اين روش جزء جديد ترين روش هاي کنترل پارکينگ ها محسوب مي شود و قادر به شناسايي خودروي مجاز از فاصله 3 متري گيت يا راه بند مي باشد تا پس از معتبر بودن شناسه الصاقي در سيستم ،دستور بازشدن راه بند بصورت خودکار صادرشود.
park

------------------------------


سرعت بالا در پردازش
ارائه گزارشهاي جامع بر مبناي اطلاعات ثبت شده
تعريف کاربران با سطوح دسترسي مختلف
امنيت بالا
کاربري آسان
-----------------------------

کاربردهاي سامانه هوشمند پارکينگ

کنترل تردد درانواع پارکينگ هاي عمومي،مسکوني،تجاري وفرودگاهها

ارائه مجوز ورود و خروج خودرو براساس شناسه خودرو

جلوگيري ازورودوخروج خودروهاي متفرقه

ثبت وکنترل عملکرد انتظامات

------------------------------------

قابليتهاي سامانه هوشمند پارکينگ

قابليت کنترل انواع ورودي ها و خروجي ها

قابليت تشخيص خودروها

بدون تغييرصحت ودقت شناسايي در 24 ساعت شبانه روز

ارائه انواع گزارشات مبني برتعداد اتومبيل هاي وارد شده

ارائه انواع گزارشات مبني برتعداد اتومبيل هاي خارج شده

ارائه انواع گزارشات مبني بر ميزان فضاي خالي پارکينگ

--------------------------------------------