سامانه ماموریت و مرخصی سازدرخواست ماموریت و یا مرخصی از سوی کارمندان به صورت کاغذی زمان زیادی از کارمندان و مدیران مربوطه به خود اختصاص میدهد و مراجعه حضوری مشکلات زیادی را در پی دارد.
به همین منظور سامانه نرم افزاری ماموریت و مرخصی ساز کمک شایانی را به این امر میکند
در سامانه ماموریت و مرخصی ساز تسنیم که به صورت یک engin طراحی گردیده این امکان وجود دارد که
هر نوع مرخصی و ماموریت درون سازمانی چه به صورت روزانه و چه ساعتی و یا تشویقی و نظامی طراحی گردیده و سلسله مراتب تایید کار نیز طراحی گردد


مانند:
مرخصی استحقاقی
مرخصی استعلاجی
مرخصی زایمان
مرخصی تشویقی
و ....