وب

مشخصات برنامه در حالت WEB:

 • پياده سازي Web Server در فايل اجرايي Server بدون نياز به استفاده از Web Server خارجي مانند (Apache, IIS, …)
 • راه اندازي Web Server به سادگي اجراي فايل اجرايي اصلي Server
 • نمايش اطلاعات کاربران متصل به سرور بر روي سرور به صورت: نام کاربري, IP Address, ساعت و تاريخ برقراري ارتباط با سرور, نوع Browser مورد استفاده توسط کاربر)
 • ثبت Log از تمامي کاربراني که از طريق Web به سامانه وصل مي شوند.
 • استفاده از شماره پرسنلي تمامي پرسنل به عنوان نام کاربري همان پرسنل
 • تعريف رمز مستقل براي هر پرسنل جهت دسترسي از طريق WEB
 • فعال و يا غير فعال سازي دسترسي هر پرسنل به سرور از طريق WEB
 • امکان مشاهده موارد زير از طريق وب براي هر پرسنل:
  • ماموريت ها
  • مرخصي ها
  • تردد ها
  • اطلاعات کارکرد دوره جاري
  • ارسال پيشنهاد مرخصي به مدير
  • ثبت ارباب رجوع از طريق Web
  • اطلاعات کامل پرسنلي پرسنل جهت مغايرت گيري
  • Capture