نرم‌افزار کنترل تردد

با بهره گيری از امکانات برنامه کنترل تردد تسنيم و تجهيزات RFID مربوطه می توانيد دسترسی پرسنل خود به بخش های مختلف محيط را با توجه به نياز مندی خود در تمامی ساعات شبانه روز کنترل نماييد. انجام عمليات هايي مانند تعيين دسترسی، گروه بندی، گزارش گيری بر اساس پرسنل، گروه، محل تردد،... با بهره گيری از اين برنامه امکان پذیر می باشد.
access-control-time-and-attendance


کنترل تردد پرسنل:

 1. انتصاب کارت تردد RFID منحصر به فرد به پرسنل
 2. تعيين بازه اعتبار کارت براي هر پرسنل
 3. امکان صدور کارت موقت تردد براي پرسنل توسط واحد اطلاعات کنترل(در صورت همراه نبودن کارت و يا مفقود شدن آن تا صدور کارت المثني)
 4. ثبت اطلاعات تردد پرسنل بعد از عبور کامل از گيت
 5. نمايش آني تصوير, محل تردد و نوع تردد پرسنل در نرم افزار Client به تمامي کاربران داراي دسترسي مجاز
 6. ثبت و نگه داري کليه اطلاعات تردد پرسنل در دو مکان متفاوت
 • 1- جهت اعمال محاسبات کارکرد
 • 2- جهت آرشيو اطلاعات حقيقي تردد و مغايرت گيري در صورت نياز
 1. ثبت و نگه داري کليه اطلاعات کارت هاي زده شده (شامل اطلاعات افرادي که پس از باز شدن مسير از گيت عبور نکرده اند.)
 2. تعيين دسترسي ها :
 • تعيين دسترسي گروه پرسنلي به گروه سخت افزاري جهت درج اطلاعات در اطلاعات تردد مرتبط با حضور و غياب
 • تعيين جهت حرکت پرسنل: ورود, خروج
 • تعيين ساعات مجاز تردد پرسنل به صورت بازه هاي نيم ساعته در ايام هفته
 • تعيين دسترسي گروه پرسنلي به گروه سخت افزاري جهت درج اطلاعات در اطلاعات کنترل تردد پرسنل
 • تعيين جهت حرکت پرسنل: ورود, خروج
 • تعيين ساعات مجاز تردد پرسنل به صورت بازه هاي نيم ساعته در ايام هفته
 1. دريافت گزارش از تردد پرسنل بر اساس پرسنل, گروه پرسنلي, محل تردد
 2. دريافت گزارش فهرست پرسنل داخل سازمان