رستوران

اتوماسیون تغذیه


مدیریت وعده های غذایی پرسنل و داشتن آمار از تعداد غذاهای در خواستی روز برای تهیه مواد اولیه و پخت غذا
و همچنین اطلاع دقیق از هزینه و اعتبار پرسنل امر مهمی میباشد.

اتوماسیون رستوران تسنیم این امکان را فراهم داشته که از طریق مدیریت بر  بخش رستوران سازمان بر توزیع هرچه بهتر وعده های غذایی
و جلوگیری از اصراف کمک به این امر داشته باشد
food-tچند مورد از مزایای استفاده از اتوماسیون تغذیه :

    1-داشتن آمار از تعداد درخواست های رزرو غذا و پخت به تعداد
 
    2-حذف هزینه ژتون

    3-سهولت در پرداخت پول

    4-سهولت در رزرو غذا
   
    5-سهولت در دریافت غذا

    6-جلوگیری از صف های طولانی

    7-رزرو  و پرداخت از طریق شبکه local و internet
    و ...